...
...CHIN=TSHIN CHu, SHIN SHu, THIN THu, TZEN TZu,..WHEN=HWEN WHu, AZHXUR ZHu,.SING NGu.

    <<BACK           NEXT>>